Conociendo a las bandas del MetalCatFest III (II) – SILENCE EQUALS DEATH: ‘Es importante hacer ver a la gente que aquí tenemos una buena cantera de bandas y que hay recorrido’

Hoy os presentamos a la segunda banda que se subirá al escenario de la sala Wolf el próxmio 21 de marzo. La cuota de tralla burra del MetalCatFest III tiene un nombre: Silence Equals Death, y así son ell@s.

’Català’

Hola, com anem?

Prou bé.

Qui sou, d’on veniu i què feu? Expliqueu als nostres lectors/–es quatre pinzellades sobre la vostra història com a banda.

Bé, nosaltres som quatre tarats que hem coincidit en l’espai/temps per fer una mica de metall.

La majoria som del Vallès Occidental i tenim un component de la capital de l’imperi (Barcelona), però originalment tot es va crear a Rubí cap allà al 2004. Hem tingut alguns canvis en la formació però ja fa uns sis o set anys q som els quatre d’ara: power trio més veu.

Intentem fer metall amb coses… amb guarnició. Venim del punk i del hardcore, i després d’anys de fer coses hem acabat aquí, de moment, entre el metall més dur i el més punk, amb una mica de groove i death ‘n’ roll, i a vegades thrash… el que ens agradi i puguem incloure; intentant sempre orientar-ho cap al directe.

Si haguéssiu d’escollir només un tema de tot el vostre repertori per definir la vostra proposta musical, quin seria l’escollit? Per què?

Seria difícil però sense pensar gaire potser seria «Nacht Der Untoten», l’últim tema de l’anterior treball que vam fer, If You Have to Shoot, Shoot​.​.​. Don’t Talk (2014), bàsicament perquè conté gairebé tots els estils que intentem representar i parla de matar zombis nazis, so it’s a win win. Però qualsevol del nostre últim EP Espectres (2019) podria fer el fet.

Com veieu el panorama rock/metal actual a casa nostra? 

Hi ha una mica de tot. Musicalment, estem molt bé. Tenim bones bandes a casa que toquen molts estils diferents, amb força i credibilitat. Aquest mateix fet també fa més difícil la visibilitat i mobilització per part del públic. Hi ha moltes bandes i molts concerts, i tothom vol fer moltes coses i amb moltes bandes… i després costa fer accions atractives amb tanta demanda.

De totes maneres la música funciona en part com sempre, i si tens bones cançons i t’impliques amb tot el que tinguis, es pot intentar tirar endavant. Si que és veritat que el públic ens hem acomodat una mica i ens costa sortir més a arriscar, a veure bandes desconegudes… a pagar 5 euros a un forat de mala mort, per veure dues bandes i fer dues birres calentes.

Sembla que quan algú té una iniciativa com aquesta i tanteja el terreny, hi ha molta gent que s’hi vol implicar, d’una o altra manera. Potser és aquest el problema, la manca de propostes atractives?

No ho sabem, sincerament… és l’objecte de debat etern. Existeixen propostes atractives, però costa molt fer-se lloc. I, sobretot, el problema és el temps. Ningú té temps per res. El públic no té temps d’escollir ni d’escoltar; té masses inputs. Les bandes no tenen temps per fer tot el que comporta dirigir una banda i s’ofeguen en estructures insuportables. Els mitjans no tenen temps per cobrir-ho tot, per fer la màxima repercussió per aconseguir la màxima atenció. Les discogràfiques i promotores no tenen temps per perdre a investigar i arriscar, ni temps, ni diners.

De totes maneres no hem de parar. Hem de seguir fent metall i que la màquina no pari, que el món és ple de merda i necessitem més espai.

Creieu que més enllà de la Franja o d’Alcanar la situació de les bandes de rock/metal és similar a la que tenim a Catalunya?

Creiem que sí. Potser existeix una òrbita estatal que agafa els grups més grans o que representin més en aquell moment o que més gent coneix; però a cada zona sempre co-existeixen grups que defensen propostes similars però des de una òrbita inferior. Aquesta òrbita inferior moltes vegades està habitada per grups d’igual o superior qualitat «als de dalt». I per una qüestió o altra no arriben més enllà.

En pocs dies tindrà lloc la tercera edició del MetalCatFest. Quina opinió us mereix una proposta com aquesta? 

És interessant per mantenir un fortí del metall a casa nostra. És important fer veure a la gent que a casa nostra tenim una bon planter i que hi ha recorregut, i intentar ajudar a bandes petites a moure’s una mica més amb la repercussió que el festival pugui atorgar, amb més publicitat, més esdeveniments…

Què en penseu de les propostes musicals de les altres tres bandes amb les que compartireu escenari? 

En aquesta edició sembla que ens toca representar la branca extrema del metall i intentarem fer-ho de la manera més bèstia possible, i que el coll aguanti. El que ens podria perjudicar el ser una mica més bèsties, ho farem servir a favor nostre, i pot ser, més d’un s’endurà alguna sorpresa.

De cara a una hipotética quarta edició, amb quines quatre bandes us agradaría que comptés l’organització? 

Com dèiem abans, estaria bé que això servís de pont per a bandes que comencen o tenen poca repercussió i que necessiten un espai més gran i sense tantes pressions econòmiques per tocar i fer-se veure. Qualsevol que compleixi amb això estaria bé. 

Per últim, doneu tres motius als nostres lectors per tal d’animar-los a que s’apropin a la sala Wolf el proper 21 de març…

  1. Ens costa molt trobar concerts i aquest pagarà la pena perquè anirem amb moltes ganes de rebentar-ho tot… si hi ha potencia, hi haurà xerinola.
  2. Som el plat picant de la nit. Guturals, chorus i distorsió… molta distorsió.
  3. Serà un bon moment per pillar el corona virus a base de headbangings.

Se va habé… 

Això és tot. Moltes gràcies i salut! Voleu afegir alguna cosa més? 

Gràcies a vosaltres per fer-nos una mica de cas. Ens veiem!

’Español’

Hola, ¿cómo va?

Bastante bien.

¿Quiénes sois, de dónde venís y qué hacéis? Explicad a nuestros lectores/-as cuatro pinceladas sobre vuestra historia como banda.

Bueno, nosotros somos cuatro tarad@s que hemos coincidido en el espacio/tiempo para hacer un poco de metal.

La mayoría somos del Vallès Occidental y tenemos un componente de la capital del imperio (Barcelona), pero originalmente todo se creó en Rubí en el año 2004. Han habido algunos cambios en la formación pero ya hace unos seis o siete años que somos los cuatro de ahora: power trio más voz.

Intentamos hacer metal con cosas… con guarnición. Venimos del punk y del hardcore, y después de años de hacer cosas hemos terminado aquí, de momento, entre el metal más duro y el más punk, con un poco de groove y death ‘n’ roll, y a veces thrash… lo que nos guste y podamos incluir; intentando siempre orientarlo hacia el directo.

Si hubiera que escoger solo un tema de todo vuestro repertorio para definir vuestra propuesta musical, ¿cuál sería el elegido? ¿Por qué?

Es difícil, pero sin pensar demasiado, quizás sería «Nacht Der Untoten», el último tema del anterior trabajo que hicimos, If You Have to Shoot, Shoot… Don’t Talk (2014), básicamente porque contiene casi todos los estilos que intentamos representar y habla de matar zombis nazis, so it’s a win win. Pero cualquiera de nuestro último EP Espectres (2019) podría ser también.

¿Cómo veis el panorama rock/metal actual en nuestro país?

Hay un poco de todo. Musicalmente, estamos muy bien. Tenemos buenas bandas en casa que tocan muchos estilos diferentes, con fuerza y ​​credibilidad. Este mismo hecho también hace más difícil la visibilidad y movilización por parte del público. Hay muchas bandas y muchos conciertos, y todo el mundo quiere hacer muchas cosas y con muchas bandas… y luego cuesta hacer acciones atractivas con tanta demanda.

De todos modos la música funciona en parte como siempre, y si tienes buenas canciones y te implicas con todo lo que tengas, se puede intentar sacar adelante. Si que es verdad que el público nos hemos acomodado un poco y nos cuesta salir más a arriesgar, a ver bandas desconocidas… a pagar 5 euros para ir a un agujero de mala muerte para ver dos bandas y meterte dos birras calientes.

Parece que cuando alguien tiene una iniciativa como esta y tantea el terreno, hay mucha gente que se quiere implicar, de una u otra manera. ¿Quizá sea ese el problema, la falta de propuestas atractivas?

No lo sabemos, sinceramente… es el objeto de debate eterno. Existen propuestas atractivas, pero cuesta mucho hacerse un lugar. Y, sobre todo, el problema es el tiempo. Nadie tiene tiempo para nada. El público no tiene tiempo de escoger ni de escuchar; tiene demasiados inputs. Las bandas no tienen tiempo para hacer todo lo que conlleva dirigir una banda y se ahogan en estructuras insoportables. Los medios no tienen tiempo para cubrirlo todo, para tener la máxima repercusión para conseguir la máxima atención. Las discográficas y promotoras no tienen tiempo que perder en investigar y arriesgar, ni tiempo, ni dinero.

De todas formas no debemos parar. Debemos seguir haciendo metal y que la máquina no pare, que el mundo está lleno de mierda y necesitamos más espacio.

¿Creéis que más allá de la Franja o de Alcanar la situación de las bandas de rock/metal es similar a la que tenemos en Catalunya?

Creemos que sí. Quizás existe una órbita estatal que coge los grupos más grandes o que representen más en ese momento o que más gente conoce; pero en cada zona siempre co-existen grupos que defienden propuestas similares pero desde una órbita inferior. Esta órbita inferior muchas veces está habitada por grupos de igual o superior calidad que «los de arriba», y por una cuestión u otra no llegan más allá.

Dentro de unos días tendrá lugar la tercera edición del MetalCatFest. ¿Qué opinión os merece una propuesta como ésta?

Es interesante para mantener un fortín de metal en nuestro país. Es importante hacer ver a la gente que aquí tenemos una buena cantera y que hay recorrido, e intentar ayudar a bandas pequeñas a moverse un poco más con la repercusión que el festival pueda otorgar, con más publicidad, más eventos…

¿Qué pensáis de las propuestas musicales de las otras tres bandas con las que compartirá escenario?

En esta edición parece que nos toca representar la rama más extrema del metal e intentaremos hacerlo de la manera más bestia posible, y que el cuello aguante. Lo que nos podría perjudicar -eso ser un poco más bestias- lo usaremos a nuestro favor, y puede ser que más de uno se lleve alguna sorpresa.

De cara a una hipotética cuarta edición, ¿con qué cuatro bandas os gustaría que contara la organización?

Como decíamos antes, estaría bien que esto sirviera de puente para bandas que empiezan o tienen poca repercusión y que necesitan un espacio más grande y sin tantas presiones económicas para tocar y hacerse ver. Cualquiera que cumpla con ello estaría bien.

Por último, enumerad tres motivos a nuestros lectores con el fin de animarles a que se acerquen a la sala Wolf el próximo 21 de marzo…

  1. Nos cuesta mucho encontrar conciertos y este valdrá la pena porque iremos con muchas ganas de reventarlo todo… si hay potencia, habrá diversión.
  2. Somos el plato picante de la noche. Guturales, chorus y distorsión… mucha distorsión.
  3. Será un buen momento para pillar el coronavirus a base de headbanging.

Se va habé…

Esto es todo. ¡Muchas gracias y salut! ¿Algo más que añadir?

Gracias a vosotros por hacernos un poco de caso. ¡Nos vemos!

Rubén de Haro
Sobre Rubén de Haro 495 Artículos
Tipo peculiar y entrañable criado a medio camino entre Seattle, Sunset Boulevard y las zonas más húmedas de Louisiana. Si coges un mapa, y si cuentas con ciertos conocimientos matemáticos, verás que el resultado es una zona indeterminada entre los estados de Wyoming, South Dakota y Nebraska. Una zona que, por cierto, no he visitado jamás en la vida. No soy nada de fiar y, aunque me gusta “casi todo lo rock/metal”, prefiero las Vans antes que las J'hayber.