Conociendo a las bandas del MetalCatFest II (II) – CULTUM MORTIS: ‘Podría hacer una intro y un epílogo eternamente orgásmicos’

Otra de las bandas que se dejarán caer el próximo día 2 de noviembre son los empordanesos Cultum Mortis, una banda tan negra como la ratafia y oscura como una olivada de 666 almas en pena. Y es que las características geográficas de la comarca de l’Empordà ofrecen la más variada oferta de productos agrícolas, ganaderos, marinos… y musicales. Tremoleu religions del món! Ells són el Dimoni!

’Español’

Hola, ¿cómo va eso?

Fra Fosc de l’Avern: Vamos quemando en el infierno.

Pade Qvàntic, el Dimoni: Mal, sufriendo la opresión de este estado fascista.

¿Quiénes sois, de dónde venís y qué hacéis? Explicad a nuestros lectores -nada, cuatro pinceladas- sobre vuestra historia como banda.

FF: Somos Cultum Mortis, venimos de estar muy rayados (StreakS) y hacemos una misa de difuntos.

PQ: Somos Cultum Mortis y venimos de StreakS. Somos los hijos de una vieja esclavitud. Libres de pensar, herejes y salvajes. Somos como Satanás, vagando lejos en el exilio, maldecimos a Dios y a los que lo han creado. Esto quiere decir que venimos de lejos y de diferentes grupos también (Setge, Kabal y otros). Cultum Mortis nació con la muerte de StreakS incorporando a Fra Fosc de l’Avern a los timbales y la Germana Rona, l’Àngel de la Mort, a la voz principal.

Si tuvierais que escoger un solo tema de todo vuestro repertorio para definir vuestra propuesta musical, ¿cuál sería el elegido y por qué?

FF: «Ostium», porque, como apunta Fray Foll, es una intro que da nombre al disco y no sale, y porque nuestro repertorio puede ser lago de la ostium si nos dejan. Y yo podría hacer una intro y un epílogo eternamente orgásmicos.

PQ: Me pides que elija una canción para definir la propuesta musical, bien, lo que pasa es que no hacemos solo música, pues también hacemos espectáculo y no podemos elegir solo una canción. Me parece que todas son diferentes, metall mort ennegrit al metall mort a secas, por eso lo llamamos metall paranormal del Empordà, y eso precisamente es lo que define nuestra propuesta.

¿Cómo veis el panorama rock/metal actual en Catalunya?

FF: El panorama del metal se ve fundido, como el asfalto y unas cuantas cosas más. Lo extraño sería que algo fuera bien, pero quizás entonces no haríamos esta música tan adecuada a lo que pasa en el mundo.

PQ: Tanto bien como mal. Bien por la cantidad de grupos con muy buen nivel y muy buenas propuestas. Mal porque supongo que no hay suficiente cultura de este tipo de música aquí en casa y la asistencia a conciertos de extremo es muy escasa, aunque fiel. Se entiende que hablo de metal y metal extremo, en cuanto a rock no tengo ni idea.

Parece que cuando alguien tiene una iniciativa como esta y tantea el terreno, hay mucha gente que se quiere implicar, de una u otra manera. Quizá sea ese el problema, ¿la falta de propuestas atractivas?

FF: Suele pasar que la gente se sube al que le parece que es el caballo ganador. Esto dice mucho a favor del MetalCatFest, pero os puedo jurar por la Muerte de Dios que no venimos por eso. Nos mueve El Dimoni Pare Qvàntic y el Amor al Arte putrefacto y a la Muerte. Y sí, vivir del mercado provoca la falta de propuestas atractivas para los que ni compramos ni vendemos.

¿Creéis que más allá de la Franja o de Alcanar la situación de las bandas de rock / metal es similar a la que tenemos aquí en Catalunya?

FF: En todas partes recibimos los mismos palos de la vida de mercado.

En pocos días tendrá lugar la segunda edición del MetalCatFest. ¿Qué opinión os merece una propuesta como esta?

FF: Perfecto, ya que nos han invitado.

¿Qué pensáis de las propuestas musicales de las otras tres bandas con las que compartiréis escenario?

FF: Siento no conocerlas, un motivo más para ir.

De cara a una tercera edición, ¿con qué cuatro bandas os gustaría que contara la organización?

FF: Con las que se lo curren más.

PQ: Hay muchas y muy buenas todas ellas; por el Metall! de Bellcaire han pasado unas cuantas. ¡La organización tendrá trabajo para elegir!

Por último, nombrad tres motivos a nuestros lectores con el fin de animarles a que se acerquen a la Sala Razzmatazz el próximo 2 de noviembre…

  1. Mejor afrontar la Muerte de cara
  2. En el Fossar de les Moreres no se entierra ningún traidor
  3. Paz, Amor y Libertad para todos

Esto es todo. ¡Muchas gracias y salut! ¿Queréis añadir algo más?

¡¡¡Hay que hacer piña!!! Arriba! ¡Todos al MetalCatFest! Salut! Un placer, haced lo que queráis, regalo de Fra Fosc al Demonio y familia.

’Català’

Hola, com anem?

Fra Fosc de l’Avern: Anem cremant a l’infern.

Pare Qvàntic, el Dimoni: Malament, patint l’opressió d’aquest estat feixista.

Qui sou, d’on veniu i què feu? Expliqueu als nostres lectors -res, quatre pinzellades- sobre la vostra història com a banda.

FF: Som Cultum Mortis, venim d’estar molt ratllats (Streaks) i fem una missa de difunts.

PQ: Som Cultum Mortis i venim d’StreakS. Som els fills d’un vell esclavatge. Lliures de pensar, heretges i salvatges. Som com Satanàs, vagant lluny a l’exili maleïm a Déu i als que l’heu creat. Això vol dir que venim de lluny i de diferents grups també (Setge, Kabal i altres). Cultum Mortis va néixer amb la mort d’StreakS incorporant a Fra Fosc de l’Avern als timbals i la Germana Rona, l’Àngel de la Mort, a la veu principal. 

Si haguéssiu d’escollir només un tema de tot el vostre repertori per definir la vostra proposta musical, quin seria l’escollit? Per què?

FF: «Òstium», perquè, com apunta Fra Foll, és una intro que dona nom al disc i no hi surt, i perquè el nostre repertori pot durar l’Òstium si ens deixen. I jo podria fer una intro i un epíleg eternament orgàsmics.

PQ: Em demanes que triï una cançó per definir la proposta musical, bé, el que passa és que no fem només música, també fem espectacle i no podem triar només una cançó. Em sembla que totes són diferents, des del metall mort ennegrit al metall mort a seques, per això ho anomenem metall paranormal de l’Empordà, i això precisament és el que defineix la nostra proposta. 

Com veieu el panorama rock/metal actual a casa nostra?

FF: El panorama del metall es veu fos, com l’asfalt i unes quantes coses més. Lo estrany seria que alguna cosa anés bé, però potser aleshores no faríem aquesta música tan adient al que passa al món.

PQ: Tant bé com malament. Bé per la quantitat de grups amb molt bon nivell i molt bones propostes. Malament perquè suposo que no hi ha prou cultura d’aquest tipus de música a casa nostra i l’assistència a concerts d’extrem és molt escassa, encara que fidel. S’entén que parlo del metall i metall extrem, en quant a rock no en tinc ni idea. 

Sembla que quan algú té una iniciativa com aquesta i tanteja el terreny, hi ha molta gent que s’hi vol implicar, d’una o altra manera. Potser és aquest el problema, la manca de propostes atractives?

FF: Acostuma a passar que la gent s’afegeix al que li sembla un carro guanyador. Això diu molt a favor del MetalCatFest, però us puc jurar per la Mort de Déu que no hi venim per això. Ens mou El Dimoni Pare Qvàntic i l’Amor a l’Art putrefacte i Mort. I sí, el viure de mercat provoca la manca de propostes atractives pels que no comprem ni venem. 

Creieu que més enllà de la Franja o d’Alcanar la situació de les bandes de rock/metal és similar a la que tenim a Catalunya?

FF: Arreu rebem els mateixos pals del viure de mercat. 

En pocs dies tindrà lloc la segona edició del MetalCatFest. Quina opinió us mereix una proposta com aquesta?

FF: Perfecte, ja que ens han convidat. 

Què en penseu de les propostes musicals de les altres tres bandes amb les que compartireu escenari?

FF: Em sap greu no conèixer-les, un motiu més per anar-hi. 

De cara a una tercera edició, amb quines quatre bandes us agradaria que comptés l’organització?

FF: Amb les que s’ho currin més.

PQ: N’hi ha moltes i molt bones totes elles, al Metall! a Bellcaire n’hi han passat unes quantes. La organització tindrà feina a triar!!! 

Per últim, doneu tres motius als nostres lectors per tal d’animar-los a que s’apropin a la Sala Razzmatazz el proper 2 de novembre…

  1. Millor afrontar la Mort de cara
  2. Al Fossar de les Moreres no s’hi enterra cap traïdor
  3. Pau, Amor i Llibertat per a tothom 

Això és tot, Moltes gràcies i salut! Voleu afegir alguna cosa més?

Cal fer pinya!!! Amunt! Tots al MetalCatFest! Salut! Un plaer, feu el que vulgueu, regal de Fra Fosc al Dimoni i família.

Rubén de Haro
Sobre Rubén de Haro 496 Artículos
Tipo peculiar y entrañable criado a medio camino entre Seattle, Sunset Boulevard y las zonas más húmedas de Louisiana. Si coges un mapa, y si cuentas con ciertos conocimientos matemáticos, verás que el resultado es una zona indeterminada entre los estados de Wyoming, South Dakota y Nebraska. Una zona que, por cierto, no he visitado jamás en la vida. No soy nada de fiar y, aunque me gusta “casi todo lo rock/metal”, prefiero las Vans antes que las J'hayber.